برای پیدا کردن مطلب مورد نظر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید

                                                                                                                                                                        

پایان نامه ها

منبع پایان‌نامه b (1481)

جدول شماره (6): توزیع واحدهای مورد پژوهش بر حسب وضعیت اشتغال والدین در دو گروه کودکان با سوختگی و بدون سوختگی ………………………………………………………………………………………………………………… 74جدول شماره (7): توزیع واحدهای مورد پژوهش بر حسب مشخصات خانوادگی (وضعیت تأهل، ادامه مطلب…

پایان نامه ها

منبع مقاله b (1480)

2-2-1- اهمیت و مزایای رضایتمندی282-2-2- رضایتمندی از میزبان302-2-3- رضایت از تجربه312-2-4- شاخصها و مدلهای رضایتمندی322-2-4-1- مدل رضایتمندی مشتری سوئدی (SCSB)322-2-4-2- مدل شاخص رضایت مشتری در آمریکا (ACSI)33 2-2-4-3- مدل شاخص رضایت مشتری مالزی (MCSI)342-2-4-4- اهداف ادامه مطلب…

پایان نامه ها

منابع پایان‌نامه b (1477)

1-2 بیان مسئله51-3 سوابق تحقیق51-4 فرضیه های تحقیق61-5 اهداف تحقیق61-6 جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق61-7 روش انجام تحقیق6فصل دوم: درباره موسیقی2-1 درآمد82-2 تاریخچه82-2-1 دوره ی هخامنشی92-2-2 دوره ساسانی122-2-3 دوره ی اسلامی182-3 تعریف شعر و ادامه مطلب…

پایان نامه ها

منابع و ماخذ پایان‌نامه b (1476)

4-2- فرمالیسم مسئله……………………………………………………………………………………………………………………………………………..714-3- اتصال جوزفسون SIS پایه گرافن کش دار…………………………………………………………………………………………………………..724-3-1- اثر جفت شدگی نوع s در اتصال جوزفسون پایه گرافن کش دار………………………………………………………………………..754-3-2- نتایج و بحث …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….784-3-3- اثر جفت شدگی نوع d در اتصال جوزفسون پایه ادامه مطلب…

پایان نامه ها

دانلود مقاله b (1475)

2-9-5- مهاجرت به شهرها272-10- عوامل اقتصادی و نتایج ساختاری272-10-1- عقب ماندگی اقتصادی روستایی272-10-2- رواج خرده مالکی و تعدد اراضی کشاورزی با مساحت های کوچک282-10-3- نبود تنوع شغلی282-10-4- تغییر کاربری روستاها282-10-5- عوامل تکنولوژیکی282-10-5-1- کمبود امکانات تکنولوژیک282-10-5-2- ادامه مطلب…

پایان نامه ها

دانلود تحقیق b (1474)

2-2-3-1-روش چرخ گردان612-2-3-2-روش رتبه بندی622-2-3-3-روش مسابقه ای632-2-3-4-نخبه گزینی632-2-4-تولید مثل642-2-4-1-تقاطع تک نقطهای642-2-4-2-تقاطع دو نقطهای652-2-4-3-تقاطع چند نقطهای662-2-4-4-تقاطع یکنواخت662-2-5-جهش672-2-5-1-وارون کردن672-2-5-2-تبادل682-2-5-3-معکوس کردن682-2-6-تابع هدف و تابع برازندگی692-2-7-پارامترهای الگوریتم ژنتیک702-2-8-تفاوت الگوریتم ژنتیک با دیگر روشهای جستجو733-مدل‌سازی فرآیند به کمک نرم‌افزار المان ادامه مطلب…

پایان نامه ها

منابع مقاله b (1473)

2-5) نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………..73فصل سوم: روش تحقیق3-1) مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………..753-2) روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………..753-3) جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………..753-4) نمونه آماری…………………………………………………………………………………………………………763-5) روش?های گردآوری داده?ها…………………………………………………………………………………….763-5-1) مطالعات کتابخانه‌ای………………………………………………………………………………………….763-5-2)تحقیقات میدانی………………………………………………………………………………………………773-6) قابلیت پایایی و روایی ابزار تحقیق………………………………………………………………………….813-6-1) تعیین پایایی پرسشنامه ها…………………………………………………………………………………..813-6-2) تعیین روایی پرسشنامه …………………………………………………………………………………….823-7) روش های ادامه مطلب…

پایان نامه ها

منبع پایان‌نامه ارشد b (1472)

2-5) نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………..73فصل سوم: روش تحقیق3-1) مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………..753-2) روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………..753-3) جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………..753-4) نمونه آماری…………………………………………………………………………………………………………763-5) روش?های گردآوری داده?ها…………………………………………………………………………………….763-5-1) مطالعات کتابخانه‌ای………………………………………………………………………………………….763-5-2)تحقیقات میدانی………………………………………………………………………………………………773-6) قابلیت پایایی و روایی ابزار تحقیق………………………………………………………………………….813-6-1) تعیین پایایی پرسشنامه ها…………………………………………………………………………………..813-6-2) تعیین روایی پرسشنامه …………………………………………………………………………………….823-7) روش های ادامه مطلب…

پایان نامه ها

دانلود پایان‌نامه ارشد b (1443)

1-7) تعریف نظری و عملیاتی متغیرها91-8) قلمرو تحقیق11فصل دوم: مبانی نظری تحقیق2-1) مقدمه13بخش اول ارتباطات سازمانی2-2) تعاریف ارتباطات سازمانی162-3 )سیر تحول ارتباطات سازمانی———————————————172-4) اهمیت ارتباطات202-5 )مدل های ارتباطات سازمانی———————————————-242-6) راهکارهای بهبود ارتباطات282-7) ماهیت ارتباط 292-8) ادامه مطلب…

پایان نامه ها

منابع و ماخذ مقاله b (3038)

سایت منبع تاریخچه راهنمایی ومشاوره در جهان :17تاریخچه راهنمایی ومشاوره در ایران:19انواع راهنمایی و مشاوره :21راهنمایی و هدایت تحصیلی در نظام آموزشی فعلی:22خصوصیات دانش آموزان دبیرستانی :22فعالیت های مربوط به راهنمایی حرفه ای در دبیرستان ادامه مطلب…